Về việc quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn huyện, xã