Nhiệm vụ Ban Điều phối

Nhiệm vụ của Ban Điều phối (PCU) Bến Tre:

PCU Bến Tre được Cơ quan chủ quản ủy quyền điều phối, quản lý Dự án AMD theo Hiệp định và chịu trách nhiệm điều phối, quản lý các công việc hành chính hằng ngày của AMD. PCU thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  • Tổ chức và quản trị Văn phòng Điều phối Dự án.
  • Đảm bảo kết nối các phương thức và chiến lược thực hiện Dự án và điều phối các bên tham gia thực hiện; huy động các nguồn triển khai thực hiện Dự án;
  • Chuẩn bị Kế hoạch công tác và ngân sách (AWPB) hằng năm;
  • Chịu trách nhiệm về mua sắm đấu thầu theo quy định;
  • Quản lý và báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ và IFAD;
  • Quản lý đầu tư (các quỹ đầu tư của Dự án như PPP, CIF, đầu tư mô hình sinh kế bền vững, tạo thu nhập cho người nghèo);
  • Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ phục vụ công tác điều phối, quản lý; Công khai nội dung, tiến độ thực hiện và ngân sách cho các bên liên quan trực tiếp đến Dự án.
  • Làm đầu mối trong việc liên hệ với IFAD, các Nhà tài trợ, các cơ quan quản lý ODA ở cấp trung ương và ở tỉnh về các vấn đề liên quan trong quá trình điều phối, thực hiện Dự án.
  • Giám sát và đánh giá Dự án; cung cấp thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát của IFAD, các cơ quan thông tin đại chúng và cá nhân liên quan trong phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định.