Giới thiệu ban điều phối

Ban Điều phối Dự án cấp tỉnh (PCU):

Ban Điều phối Dự án AMD Bến Tre được thành lập để giúp UBND tỉnh và PSC điều phối thực hiện Dự án. PCU được Chủ dự án ủy quyền điều phối Dự án và có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án. Nhiệm vụ và quyền hạn của PCU được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động do UBND tỉnh ban hành. PCU là đầu mối trong việc liên hệ với nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, làm đầu mối điều phối và phối hợp với các đơn vị tham gia thực hiện Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập PCU và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của PCU Bến Tre.

Các chức danh chủ chốt của PCU bao gồm: Giám đốc Dự án (PD), các Phó Giám đốc Dự án (DPD) và Kế toán trưởng được Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của IFAD. Các nhân sự chủ chốt của PCU được chuyển sang từ  Ban Quản lý Dự án DBRP và hoạt động theo các chức danh được xác định trong AMD.

1.3.1 PCU Bến Tre gồm 3 Phòng chuyên môn như sau:

  1. Phòng Quản trị Hành chính (Administration): gồm các chuyên viên, nhân viên phụ trách công tác tổ chức, thư ký, phiên dịch, văn thư, lái xe, tạp vụ…;
  2. Phòng Kế toán – Ngân sách (Accounting and Budget): Nhân sự của Phòng gồm: Kế toán trưởng (hoặc phụ trách Kế toán), kế toán viên (kế toán đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán chi thường xuyên, kế toán tổng hợp) và thủ quỹ.
  3. Phòng Điều phối nghiệp vụ (Strategic Management): Nhân sự của Phòng gồm: Điều phối viên biến đổi khí hậu; chuyên viên về đào tạo; chuyên viên về mua sắm đấu thầu; chuyên viên về thị trường và chuỗi giá trị; chuyên viên về quản lý tri thức (KMO); chuyên viên về xây dựng hạ tầng; chuyên viên về phát triển kinh tế-xã hội; chuyên viên về lập kế hoạch (AWPB) và chuyên viên về giám sát và đánh giá.